Bài giảng Chúa Nhật 25 Thường Niên A (Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, năm 1999)

Mt20_1-16a