Cơ Mật Viện sẽ khai mạc vào ngày thứ Ba 12/3/2013

https://youtu.be/GhRiNs2pcko