Cơ Mật Viện Ống khói đã lắp đặt, mọi sự đã sẵn sàng