Bài giảng Chúa Nhật 28 Thường Niên A (Nhà thờ Đức Bà, năm 1999)

weddingfeast_0