Cử chỉ vinh dự Đức Giáo Hoàng dành cho Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn