Chân lý là gì?

Có nhiều người xưng mình nhận biết ông thánh này bà thánh nọ, danh nhân nọ vĩ nhân kia nhưng lại mù tịt về Chân Lý, mù tịt về Đức Giê-su… Theo tôi có thể bạn mù tịt về nhiều người nhưng có một người duy nhất bạn nên nhận biết đó là Đức Giê-su vì chính ngài duy nhất ngài trên thế gian xưng mình là Chân Lý – và như vậy nếu ai hỏi Chân Lý là gì thì câu trả lời của Kinh Thánh là: Chúa Giê-su là chân lý! Chúa Giê-su là ai? – Hãy đọc Kinh Thánh vì Chúa Giê-su là trái tim của Kinh Thánh và là trọng tâm của Kinh Thánh. Thật vậy, thánh tiến sĩ Giê-rô-ni-mô đã quả quyết mạnh mẽ với chúng ta rằng, “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô”

 

Ôi Giê-su, Giê-su, ngài là sao mai sáng chói, danh ngài sáng rực trên bầu trời và các tầng trời! Các thần tượng chỉ là hư không, các thần thánh chỉ là những đốm sáng nhỏ lập lòe phản chiếu từ ngài và lu mờ trước ánh sáng của ngài!

 

Trích dẫn Kinh Thánh:

 

“Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật [chân lý] và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Gioan 14:6)

 

“Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su” (I Ti-mô-thê 2:5)

 

“Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:”Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. (Phi-lip-phê 2:10-11)

 

 

(Vũ Thắng)