Video Bài giảng: Thứ Hai tuần XXXII Thường Niên C – Lc 17,1-6

https://youtu.be/T-1aFWOggKY?list=PLYKLig_9ZP3BuUeKY2Y8uk-iTar87qCnB