Thông Điệp Mẹ ngày 2/11/2016 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,
Để tới với các con và để làm chính Mẹ được biết đến với các con là một niềm vui cả thể cho trái tim Từ Mẫu Mẹ. Nó là một ơn huệ từ Thánh Tử Mẹ cho các con và cho những người khác mà họ đang đến. Như một Từ Mẫu Mẹ kêu gọi các con: hãy yêu Thánh Tử Mẹ trên hết mọi sự. Để yêu Ngài với cả tấm lòng các con, các con cần đến chỗ nhận biết Ngài. Các con sẽ tới chỗ nhận biết Ngài qua sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với cả tấm lòng và với cảm giác của mình. Cầu nguyện có nghĩa là nghĩ tới tình yêu và sự hy sinh của Ngài. Cầu nguyện có nghĩa là yêu thương, cho đi, đau khổ và dâng hiến. Mẹ kêu gọi các con, các con của Mẹ ơi, là những tông đồ cầu nguyện và yêu thương. Các con của Mẹ ơi, nó là một thời gian cảnh giác. Trong đêm canh thức này Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, yêu thương và tín thác. Như khi  Thánh Tử Mẹ sẽ ngó vào tầm hồn các con, trái tim Từ Mẫu Mẹ mong muốn cho Ngài nhìn thấy sự tín thác và yêu thương vô điều kiện trong chúng. Tình yêu kếp hợp của các tông đồ Mẹ sẽ sống, sẽ thống trị và sẽ vạch trần sự ác. Các con của Mẹ ơi, Mẹ là một chén thánh của Thiên Chúa-loài người; Mẹ là dụng cụ của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Mẹ kêu gọi các con, các tông đồ của Mẹ, là chén sự thật và tình yêu tinh tuyền của Thánh Tử Mẹ. Mẹ kêu gọi các con là khí cụ qua đó tất cả những ai chưa tới chỗ nhận biết tình thương Thiên Chúa- những ai chưa bao giờ yêu- có thể thấu hiểu, chấp nhận và được cứu rỗi. Cám ơn các con của Mẹ.

(Translated by/ Chuyển Ngữ Bởi www.KinhMungMaria.com)

Message to Mirjana on November 2, 2016
“Dear My children, 
       To come to you and to make myself known to you is a great joy for my motherly heart. It is a gift from my Son for you and for others who are coming. As a mother I am calling you: love my Son above everything. In order to love Him with all your heart, you need to come to know Him. You will come to know Him through prayer. Pray with the heart and with your feelings. To pray means to think of His love and sacrifice. To pray means to love, to give, to suffer and to offer. I am calling you, my children, to be apostles of prayer and love. My children, it is a time of vigilance. In this vigil I am calling you to prayer, love and trust. As my Son will be looking in your hearts, my motherly heart desires for Him to see unconditional trust and love in them. The united love of my apostles will live, will conquer and will expose evil. My children, I was a chalice of the God-man; I was God’s instrument. That is why I am calling you, my apostles, to be a chalice of the true and pure love of my Son. I am calling you to be an instrument through which all those who have not come to know the love of God-who have never loved-may comprehend, accept and be saved. Thank you, my children. ”  

Comments are closed.