Thiên Thủ Quan Âm là điệu múa do vũ sư Trương Kế Cương người Trung Hoa

http://youtu.be/SbkizpJvngI