Thay Lời Muốn Nói Công Giáo – Phút Suy Tư

Giêsu ! ước gì con dám trao tất cả những gì con có cho Chúa, như Chúa đã trao tất cả những gì cho con, ước gì con luôn can đảm dám thưa rằng: “lạy Chúa con đây, Người muốn con làm chi?” để lời Chúa mãi được thực thi trên con. Ước gì con dám nhìn vào cuộc sống, nhìn vào khó khăn của anh em, nhìn nỗi đau của nhân thế để con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ, biết chấp nhận bản thân, chấp nhận những hạn hẹp của đời sống mình, biết nhận ra giá trị mà Cha đã đặt nơi con người con để con sinh nhiều hoa trái đẹp lòng Cha. Ước gì con cảm được cơn đói đang dày vò bao người, cơn đói vật chất, cơn đói tình thương, sự quan tâm đùm bọc, để con được mở lòng hơn, rộng lượng hơn, để con được gặp gỡ, được đón nhận, được cho đi…ước gì con biết thay đổi chính mình, từ bỏ lối sống mòn cũ, từng chút một, từng chút một, để con được tươi mới trong tình thương Chúa, tốt đẹp hơn. Giữa một thế giới không tìm được hướng sống, xin cho con biết xây dựng lại niềm tin nơi Ngài, biết cậy trông, phó thác linh hồn mình trong tay Ngài luôn mãi.