Mục Vụ hôn nhân và gia đình – Phỏng vấn Linh mục nhà văn Nguyễn Tầm Thường

http://youtu.be/T6MFnUVFhNs