Lễ giỗ Cha Fx Trương Bửu Diệp Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng bế mạc

http://youtu.be/1WJwOtx4SjU