Đức Giáo Hoàng cử hành chặng đàng Thánh Giá với giới trẻ