Đêm Thánh huy hoàng (Khánh Ly)

http://youtu.be/ xNRT6eNoFVQ