Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên

Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Sáng

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót