Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên

Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Thương

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót