Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Vui

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót