Bài giảng Lễ Hiển Linh năm B (Nhà thờ Đức Bà 2000)

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm