Bài giảng của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo tại Tàpao (13/10/2014)

http://youtu.be/Cxd3jXYkfe4