Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên A (Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, 23-10-2005)

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Matthew 22_34-40