Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B (Nhà thờ Đức Bà, năm 2000)

Bài-giảng-Chúa-Nhật-3-Mùa-Vọng-năm-B

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm