Bài giảng Chúa Nhật 27 Thường Niên A (Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn, năm 1999)

Mt 21_33-46