Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B (Nhà thờ Đức Bà, năm 1997)

 

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B (Nhà thờ Đức Bà, năm 1997)