Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tại Giáo điểm Vĩnh Lộc vào lúc 18giờ00 ngày 17/3/2019. Chủ tế L.M Giuse Maria Phạm Sơn Xuyên