Tôi có để cho Chúa bước đi bên cạnh hay tôi đi một mình

http://youtu.be/a0ZGVVDsu-k