Thông Điệp Mẹ Ngày 25/12/2016 Qua Thị Nhân Marija

Các con yêu dấu,

          Với niềm vui cả thể, hôm nay Mẹ mang Thánh Tử Giêsu tới cho các con, vì Ngài ban cho các con bình an của Ngài. Các con hãy mở lòng mình, các con nhỏ ơi, và hãy vui mừng rằng các con có thể lãnh nhận nó. Thiên dàng thì ở với các con và đang tranh đấu cho sự an bình trong lòng các con, trong gia đình và trong thế giới; và các con, các con nhỏ ơi, hãy trợ giúp với lời cầu nguyện của mình cho nó được như vậy. Mẹ chúc lành cho các con với Thánh Tử Giêsu của Mẹ và kêu gọi các con đừng mất niềm trông cậy; vì sự chiêm ngắm và tấm lòng của các con luôn luôn được hướng dẫn tới đích trời và tới cõi trường sinh. Bằng cách này, các con sẽ rộng mở tới Thiên Chúa và tới những kế hoạch của Ngài. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

(Translated by/ Chuyển Ngữ:  www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on November 25, 2016

“Dear children!
          With great joy, today I am carrying my Son Jesus to you, for Him to give you His peace. Open your hearts, little children, and be joyful that you can receive it. Heaven is with you and is fighting for peace in your hearts, in the families and in the world; and you, little children, help with your prayers for it to be so. I bless you with my Son Jesus and call you not to lose hope; and for your gaze and heart to always be directed towards Heaven and eternity. In this way, you will be open to God and to His plans. Thank you for having responded to my call.”

Comments are closed.