Ephata 632

Tác giả:  TTMV DCTT

TRUNG TÂM MỤC VỤ DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN

Tập san gồm nhiều trang nên khi mở xem vui lòng chờ đợi một chút  để máy tải lên.

Báo dạng Microsoft Word .doc:

– Ephata 632