Điều răn chớ mê dâm dục – Bài giảng của Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Điều răn chớ mê dâm dục P.1 – Bài giảng của Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Điều răn chớ mê dâm dục P.2 – Bài giảng của Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Comments are closed.