Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên

Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Sáng

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót