Canonization Mass: Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hơn 800 Hiển Thánh