✝Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 25.08.2022 tại nhà thờ Chí Hòa