✝Giáo họ Vĩnh Lộc: Bài giảng Chúa nhật Tuần 18 Mùa Thường Niên – Linh mục Giuse Trần Viết Thái