Yêu nhau yêu cả tông chi, ghét nhau ghét cả đường đi lối về – Linh mục Nguyễn Khắc Hy

Comments are closed.