Vọng Thức 20/8 – Lòng thương xót nền tảng của niềm hy vọng Kitô Giáo – Vấn đề An Tử

Comments are closed.