Vigil Prayer for the victims of the mafias – Canh thức cầu nguyện cho các nạn nhân của Mafia