Video tư liệu 25 năm về trước – Giờ phút nhận chức giám mục của Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn

Lễ tấn phong giám mục tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt ngày 3 tháng 12 năm 1991. Đức Giám mục Phê-rô Nguyễn Văn nhơn được tấn phong ngày ấy bây giờ là Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.