Video Thánh lễ: Mừng bổn mạng Giáo điểm Tình Thương – Hạt Tân Sơn Nhì 3/12/2016

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.