Video Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Họ Lộ Đức (Cây Dương) hạt Thủ Đức ngày 12/11/2016

Comments are closed.