Video Lời Chúa: Thứ Sáu tuần XII Thường Niên – Lm Giuse Nguyễn Nhất Thắng

https://youtu.be/kWrZw2nbDa8?list=PLYKLig_9ZP3BuUeKY2Y8uk-iTar87qCnB