Video Giáo Hội Năm Châu 23/10/2017: Lễ Tuyên Thánh cho 35 vị tân hiển thánh

Comments are closed.