Video Giáo Hội Năm Châu 13/09/2017: Lễ tuyên phong Chân Phước cho hai vị tử đạo Colombia

Comments are closed.