Thông Điệp Mẹ Ngày 25/3/2017 Qua Thị Nhân Marija

Các con yêu dấu,

   Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con mở lòng mình ra tới lòng thương xót Chúa, để bắt đầu một cuộc sống mới qua sự cầu nguyện, sám hối và một quyết định sống đời thánh đức. Thời gian mùa Xuân này thúc đẩy các con tới một đời sống mới, tới một sự đổi mới, trong tư tưởng và tấm lòng mình. Vì thế, các con nhỏ ơi, Mẹ ở với các con để giúp các con nói “xin vâng” tới Chúa và tới giới răn Ngài với sự kiên quyết. Các con không đơn độc; Mẹ ở với các con qua ân sủng mà Đấng Tối Cao trao tới Mẹ cho các con và giòng dõi mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

(Translated by/ Chuyển Ngữ:  www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on March 25, 2017

“Dear children!
            In this time of grace, I am calling all of you to open your hearts to God’s mercy, to begin a new life through prayer, penance and a decision for holiness. This time of spring moves you to a new life, to a renewal, in your thoughts and hearts. Therefore, little children, I am with you to help you to say ‘yes’ to God and to God’s commandments with resoluteness. You are not alone; I am with you through the grace which the Most High gives me for you and your descendants. Thank you for having responded to my call.”

Comments are closed.