“Thỉnh cầu – Tín thác – Thực hành” Lòng Chúa Thương Xót: Chia sẻ của Linh mục Giuse Bạch Kim Tri