Lễ Các Thánh & Các linh hồn ( Trình bày: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

Trình bày:  Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục GP Mỹ Tho

Le cac linh hon

1. Lễ Các Thánh Nam Nữ, ngày 01-11-2014

2. Lễ Các linh hồn, ngày 02-11-2014