Kobane trong cơn hấp hối – THĐGM gởi thư cho các nạn nhân khủng bố Hồi Giáo