Hình Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Họ Lộ Đức (Nhà thờ Cây Dương) ngày 12/11/2016

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.