Hình ảnh Công trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

 

04102013lavang_1

04102013lavang_2

04102013lavang_3

04102013lavang_4

04102013lavang_5

04102013lavang_6

04102013lavang_7

04102013lavang_8

04102013lavang_9

04102013lavang_10

04102013lavang_11

04102013lavang_12

04102013lavang_13

04102013lavang_14

04102013lavang_15