Giáo Hội Năm Châu: 31/12/2014 – 05/01/2015: 500 năm thành lập Giáo Hội tại Miến Điện.