ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ 35 năm LM G.x Ngũ Hiệp