David Thuở Thiếu Thời Trong Ý Đinh Của Thiên Chúa – Lm Vũ Thế Toàn, SJ